Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection AD 3

Dzieci, badacze-badacze i technicy laboratoryjni nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Każde dziecko otrzymywało tabletki przez 2 kolejne dni. Pierwszego dnia dzieciom podano albo embonian oksantelu, albo w grupach, które nie zawierały terapii z embonianem oksantelu, identyczne tabletki placebo. Deamon enancjomeru i identyczny pasujący placebo podano do najbliższej połówki tabletki zgodnie z obliczoną dawką na kilogram masy ciała. Continue reading „Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection AD 3”

Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 8

Niemniej jednak, ze względu na wzrost ryzyka zgonu z powodu raka płuc pomiędzy ryzykownymi kwintylami, stałe zmniejszenie śmiertelności o 20% przełożyło się na znaczny wzrost całkowitej liczby zgonów z powodu raka płuc z premedytacją CT w różnych kwintrach ryzyka. Podobne zjawisko zaobserwowano w przypadku liczby przypadków raka płuca w stadium I, a także liczby wyników fałszywie dodatnich w obrębie kwin- tetów ryzyka. Obserwacje te podkreślają znaczenie bezwzględnych pomiarów (np. Różnic i liczebności ryzyka) względem względnych miar (np. Continue reading „Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 8”

Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 4

Charakterystyki przesiewowe były oparte na indywidualnych potrzebach i uwzględnione we wszystkich trzech rundach skriningowych. Zdefiniowaliśmy pozytywny wynik jako wykrycie raka płuca przy badaniu przesiewowym, wynik fałszywie dodatni jako wykrycie raka płuca u uczestnika, u którego następnie stwierdzono, że nie występuje choroba, oraz wynik negatywny, ponieważ nie wykryto raka płuc podczas wszystkich badań przesiewowych. rundy. Tendencje w zakresie kwintyli ryzyka oceniano za pomocą testu Cochran-Armitage dla proporcji i ważonej regresji liniowej22 dla ciągłych wyników. Continue reading „Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 4”

Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 2

Wiele stowarzyszeń zawodowych zatwierdziło stosowanie kryteriów włączenia do NLST (palacze w wieku od 55 do 74 lat, którzy palili co najmniej 30 paczek i przestali przez okres nie dłuższy niż 15 lat) jako minimum 4-6 lub wystarczające7, 8 kryteriów uwzględnienia badań przesiewowych w kierunku raka płuc. Jednak kilku naukowców zaproponowało, że bardziej wyrafinowana ocena ryzyka, która uwzględniałaby dodatkowe informacje o ryzyku, które nie zostały uwzględnione w kryteriach wejścia do NLST, mogłaby usprawnić proces selekcji pod kątem badań przesiewowych w kierunku raka płuc. 9-14. Stanowisko to potwierdzają pośrednie obliczenia zmiany w zakresie badań przesiewowych, które przewidywały wzrost o 10-krotność liczby zgonów z powodu raka płuca po skryningu u uczestników NLST najbardziej narażonych na zgon z powodu raka płuc, w porównaniu z osobami o najniższym ryzyku.15 Pomimo dobrze rozpoznanego 4- 8 teoretycznych podstaw do dostosowania zaleceń przesiewowych do indywidualnego ryzyka zgonu z powodu raka płuc, brakuje empirycznych dowodów na badania przesiewowe raka płuca oparte na ryzyku. Continue reading „Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 2”