Kontrola sprawnosci sluchawek jest konieczna co pewien okres czasu

Kontrola sprawności słuchawek jest konieczna co pewien okres czasu. Z grubsza można ją przeprowadzić przez pomiary progów osób o prawidłowym i znanym nam słuchu, przy czym trzeba brać średnią z kilkunastu pomiarów. Właściwy sposób używania słuchawki w czasie badania przewodnictwa powietrznego winien być przestrzegany. Podczas badania tonami niższymi i średnimi (do 4000 Hz) słuchawka winna dość szczelnie przy legać do ucha, przy badaniu tonami wyższymi może na skutek zjawiska fal stojących wystąpić zmiana w słyszeniu tonu emitowanego przez słuchawkę. Nieduża zmiana odległości słuchawki od ucha pozwoli w takim przypadku na dokładny i ścisły pomiar progu. Continue reading „Kontrola sprawnosci sluchawek jest konieczna co pewien okres czasu”

zachodzi potrzeba zbadania dalszego odcinka przelyku

Rury długie są niedogodne do wprowadzenia, w czasie którego musimy pokonywać dość duży opór języka i pierwszej cieśni przełyku Jackson-Chevalier unika tego u dzieci w ten sposób, że wprowadza najpierw laryngoskop, za pomocą którego uciska język i odciąga nagłośnię ku przodowi, a następnie po laryngoskopie wprowadza rurę ezofagoskopu. Jak widzimy więc, posługiwanie się rurami długimi jest trudne. Inni autorowie wprowadzają rur y główne długości od 12-18 cm, za pomocą których osiągają górny odcinek przełyku. Jeśli zachodzi potrzeba zbadania dalszego odcinka przełyku, wówczas wprowadzają przez rury główne bez wydobywania ich na zewnątrz rurę przedłużającą rury zasadnicze do 40 i więcej cm. Jakkolwiek ten system rur jest bardzo dogodny do wprowadzania, to jednak ma znów tę niedogodność, że światło rur przedłużających jest węższe od światła rur głównych. Continue reading „zachodzi potrzeba zbadania dalszego odcinka przelyku”

Miedzy innymi wlasnie z potrzeby dobrej samooceny plynie dazenie do nadawania zyciu wartosci i sensu

Między innymi właśnie z potrzeby dobrej samooceny płynie dążenie do nadawania życiu wartości i sensu. Czy takie spojrzenie na etykę nie jest cyniczne? Nie sądzę. Fakt, że aby zachować szacunek dla samego siebie – który może jest podstawą wszelkich cnót – człowiek gotów jest czasem rezygnować z zaspokojenia nawet potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i znaczenia, nie tylko nie obniża, ale przeciwnie, podnosi piękno jego etycznej motywacji. Co się zaś tyczy zakłamania, to cóż, powtórzyć tylko można za Rochefoucauldem, że obłuda jest hołdem, jaki występek oddaje cnocie. SZACUNEK I JEGO KRYTERIA A Jakie wnioski z uznania dorosłości potrzeby dobrej samooceny wyciągnąć może wychowawca? Przede wszystkim uświadomi on sobie, że fanfaronada, bezczelność, arogancja, gwizdanie na cały świat są nieraz osłonami słabości (T. Continue reading „Miedzy innymi wlasnie z potrzeby dobrej samooceny plynie dazenie do nadawania zyciu wartosci i sensu”

SKUTKI I PRZYCZYNY ZALAMANIA

SKUTKI I PRZYCZYNY ZAŁAMANIA. o znaczeniu potrzeby sensu świadczą także skutki załamania się jego koncepcji. Mogą wtedy nastąpić powikłania emocjonalne i objawy neurasteniczne. Nieraz w praktyce poradniczej spotykałem ludzi – pisze lekarz – którzy będąc niezadowoleni z siebie, ulegając depresji lub zniechęceniu, tłumaczyli swoje niepowodzenie życiowe dziesiątkami przyczyn. Gdy w trakcie dłuższej rozmowy wysuwane przez nich przyczyny kolejno odpadały jako niewystarczające, zawsze pozostawała jedna. Continue reading „SKUTKI I PRZYCZYNY ZALAMANIA”

Wszyscy psycholodzy widza te zaleznosc, choc róznie ja opisuja

Wszyscy psycholodzy widzą tę zależność, choć różnie ją opisują. Cytuję: Emocje powstają, gdy na skutek jakichś przyczyn naruszane jest przystosowanie (. E. Claparede), Emocje rodzą się, gdy zachowanie wymagane przez tendencję jest zablokowane (W. Mc Dougall), Emocje to stany dezorganizacji zachodzące w organizmie na skutek nadmiernego pobudzenia, frustracji lub konfliktu (T. Continue reading „Wszyscy psycholodzy widza te zaleznosc, choc róznie ja opisuja”

Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 10

Te obserwacje wskazują na szeroki i ważny wpływ zmutowanego genu i sugerują, że grupowanie poszczególnych czynników ryzyka nadaje ekstremalnie wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe nosicielom mutacji. Bardzo mało wiadomo o funkcji DYRK1B i jej roli w chorobach ludzi. DYRK1B jest białkiem wyczuwającym składniki odżywcze, które hamują szlak RAS-RAF-MEK 45, który jest powszechnie rozpoznawany w regulacji wychwytu glukozy i glikolizy. 46 Myszy, które mają niedobór supresora kinazy ras 2 (KSR2), szkielet molekularny RAS-RAF-MEK, są otyłe i mają oporność na insulinę.47 Wykazano, że mutacje powodujące utratę funkcji w KSR2 wiążą się z otyłością u dzieci i insulinoopornością.48 Te mutacje podobnie pogarszają szlak RAS-RAF-MEK, co jest zgodne z efektami wzmocnienia funkcji mutacji DYRK1B. Continue reading „Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 10”

Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 5

Skuteczność skriningu CT o niskiej dawce, zgodnie z ryzykiem kwarcowym. Panel A przedstawia stosunek śmiertelności płuc i raka w grupie z niskimi dawkami CT w porównaniu z grupą radiologiczną w grupie kwintyli ryzyka od do 5 (od Q1 do Q5, po 20% z grupy przesiewowej) w przypadku 5-letniego, wstępnego obrazu raka płuca śmierć. Panel B pokazuje liczbę zgonów z powodu raka płuca, którym zapobiega CT małej dawki (tj. Różnica między grupami) wśród kwintyli ryzyka. Continue reading „Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 5”

Długoterminowe występowanie raka jelita grubego i śmiertelność po dolnej endoskopii AD 5

Ponadto obserwowano zmniejszenie ryzyka do 15,0 lat po ostatniej negatywnej kolonoskopii zarówno w przypadku proksymalnego raka okrężnicy (współczynnik ryzyka w wielu postaciach od 5,1 do 15,0 lat, 0,60, 95% CI, 0,38 do 0,94), jak i dalszego raka okrężnicy i odbytnicy (współczynnik ryzyka dla wielu odmian dla 5,1 do 15,0 lat, 0,35, 95% CI, 0,22 do 0,54). Kolonoskopia interwału obserwacji
Wśród uczestników, którzy przeszli endoskopię z usunięciem gruczolakowatych polipów, w porównaniu z tymi, którzy nie przeszli endoskopii, zaobserwowano mniejszą częstość występowania raka jelita grubego z interwałem obserwacyjnym wynoszącym 3,0 lat lub mniej (współczynnik ryzyka dla wielu odmian, 0,48; 95% CI, 0,33 do 0,69) i w przedziale od 3,1 do 5,0 lat (współczynnik ryzyka dla wielu odmian, 0,49; 95% CI, 0,33 do 0,73) (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Podobne ryzyko w odstępach czasowych zaobserwowano wśród uczestników z gruczolakiem w historii w bliższym odcinku okrężnicy lub dystalnym jelcu grubym. W przypadku pacjentów z gruczolakiem wysokiego ryzyka związek ten był osłabiony i miał krótszy czas trwania, przy czym współczynnik ryzyka wieloczynnikowego wynosił 0,70 (95% CI, 0,43 do 1,14) dla kolonoskopii wykonanej w ciągu 3,1 do 5,0 lat po ostatniej kolonoskopii. Continue reading „Długoterminowe występowanie raka jelita grubego i śmiertelność po dolnej endoskopii AD 5”